Baggerwerken

Voor goed waterbeheer is het van belang dat alle sloten, vaarten en kanalen (ook wel watergangen genoemd) goed worden onderhouden. Ze worden namelijk gebruikt voor de afvoer van water (in perioden met veel regen) en voor de aanvoer ervan (in droge tijden).

 

BAGGERWERK IN DE PRAKTIJK

ENTRESO BV ontzorgt voor de opdrachtgever door de afzet van de baggerspecie te regelen. Hierbij wordt gekeken naar de mogelijkheid van uitvoering en de milieuklasse van de baggerspecie.
 
Bij het uitbaggeren van een watergang komt baggerspecie vrij. Afhankelijk van de mate van verontreiniging kunnen we bagger:

verspreiden op de kant
opslaan in depots
storten (erkend verwerker)

 

VERSPREIDBAAR

Verspreidbare bagger wordt, als er voldoende ruimte is, langs het water op de oever gelegd. Bagger op de kant zetten heeft voordelen ten opzichte van het afvoeren van bagger naar een baggerdepot. Er hoeft bijvoorbeeld niet met zwaar materiaal door de wijk te worden gereden. Daarnaast levert het een financieel voordeel op: minder transport betekent ook minder kosten. De ingedroogde bagger wordt verdeeld over de oever. Omdat voor het afzetten van bagger op de kant veel ruimte nodig is, is het vaak alleen mogelijk bij watergangen in het landelijk gebied.

 

ENTRESO BV biedt ondersteuning bij het communiceren met en naar de landeigenaren en omwonenden om duidelijkheid  te geven in de uitvoering en planning van het project.

 

TIJDELIJKE OPSLAG

Bij het baggeren van watergangen in stedelijk gebied is deze ruimte er vaak niet. Alle bagger, schoon en verontreinigd, moet dan worden afgevoerd en opgeslagen in depots. Verspreidbare, schone bagger kan worden opgeslagen in een tijdelijk depot in de buurt van een baggerlocatie. In zo’n tijdelijk depot kan de bagger ontwateren. Zo wordt het volume van de bagger beperkt. Verontreinigde bagger moet opgeslagen worden in een zogenaamd doorgangsdepot.

 

ENTRESO BV ontzorgt door:

 

Zoeken naar en aanbieden van weilanddepot locaties

De aanleg van een weilanddepot is vaak een kwestie van een lange adem. Bij een tijdelijk weilanddepot gaat de voorkeur uit naar een locatie zo dicht mogelijk bij de uit te baggeren watergangen. Hierbij spelen criteria als bodemsoort, gebruik, ontsluiting van het terrein en hydrologie een rol.

 

Vergunning aanvragen

Als een geschikte locatie gevonden is, start het wettelijke traject: het aanvragen van de benodigde vergunningen en het doorlopen van de vergunningprocedures (water-, omgevingsvergunning, flora- fauna onderzoek, melding BBK, e.d.). Voor een weilanddepot kunnen vergunningen nodig van zowel de gemeente als de provincie. Zodra de benodigde vergunningen zijn verleend, kan de aanleg van het depot beginnen.

 

Aanleg en ontmanteling van weilanddepot

Bij de aanleg van het weilanddepot dient te worden voldaan aan de aangevraagde vergunningen. Het ontwateren gebeurt door verdamping en directe lozing op aanliggende watergangen. Hierbij dient te worden voldaan aan de ‘Zorg om de Zorgplicht’. Na dit proces, dat gemiddeld 12 maanden duurt, wordt de schone grond verwerkt of afgevoerd. Vervolgens wordt het depot ontmanteld en het terrein in de oorspronkelijke staat teruggebracht. Voordeel van zo’n depot is dat er een afzetmogelijkheid is voor de bagger (zonder depot kan er vaak niet gebaggerd worden).

 

ERKEND VERWERKER

Baggerspecie wat niet op de kant of in een tijdelijk weilanddepot toegepast kan worden, wordt afgezet naar erkende verwerker(s).

 

ENTRESO BV heeft verschillende samenwerkingen in Nederland voor de afzet van baggerspecie naar erkende verwerkers. Hierbij wordt de partij beoordeeld op de kwaliteit van de baggerspecie en de wijze van uitvoering.